Telefoonnummer

026-3511729

E-mail

info@tcparkstraat.nl

Openingstijden

Ma-vr: 8:00 - 18:00 (avonden en zaterdag in overleg)

Kwaliteit

De inspanningen van de fysiotherapeuten van Therapeutisch Centrum Parkstraat zijn gericht op het leveren van goede kwaliteit in de zorg. Om dit te garanderen zijn we ingeschreven in het kwaliteitsregister van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Hierdoor mogen we ons ‘Register Fysiotherapeuten’ noemen. Dit houdt in dat we de verplichte na- en bijscholingen volgen, een verplicht aantal dagen scholing naar vrije keuze doen en we werken volgens de landelijke richtlijnen die zijn opgesteld voor verschillende klachtenbeelden. Bovendien zijn we ingeschreven in het BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg.

Voor wat betreft de acupunctuurbehandeling zijn we ingeschreven als lid van de NVA (Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur). De Craniosacraal therapeute is ingeschreven als lid RCN (register Craniosacraal therapie Nederland).

Tot slot werken we bij Therapeutisch Centrum Parkstraat met een klachtenregeling. Voor de fysiotherapie staat deze hier beschreven. De alternatieve therapieën Acupunctuur en Craniosacraal vallen onder de Wkkgz en zijn aangesloten bij het KAB (Klachtencommissie Alternatieve Behandelwijzen) procedure zie folder. Infoblad klachtenregeling Acupunctuur

Verder is de praktijk ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09200415.

Huisreglement

Betalingsvoorwaarden

Deze voorwaarden maken onderdeel uit van de behandelovereenkomst tussen de cliënt en de therapeut.

  • De declaratie fysiotherapie gaat rechtstreeks naar de zorgverzekeraar waar wij een contract mee hebben. Indien de cliënt een restitutie polis heeft of achteraf blijkt dat hij niet verzekerd is, of meer behandelingen heeft gehad dan door zijn aanvullende verzekering vergoed wordt, krijgt de cliënt als nog een factuur voor de gemaakte kosten toegestuurd.
  • De factuur voor acupunctuur wordt altijd direct per contant afgerekend.
  • Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur van te voren afgezegd te worden. Bij het niet (tijdig) afzeggen wordt door de therapeut 100% van de gereserveerde tijd bij de cliënt in rekening gebracht.
  • Indien u niet verzekerd bent voor fysiotherapie of al uw behandelingen die vergoed worden door uw verzekeraar gebruikt zijn zult u de kosten van de behandeling direct na de behandeling contant te voldoen. In uitzonderlijke gevallen kan er een factuur worden gestuurd: Deze factuur dient binnen veertien dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft de betaling binnen de genoemde termijn uit, dan verkeert de cliënt in verzuim met ingang van de vijftiende dag na factuurdatum.
  • Zodra de cliënt in verzuim verkeert, is de therapeut gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of over het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen. Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag waarover deze rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.
    • Zodra de cliënt in verzuim verkeert, is de therapeut gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of over het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen. Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag waarover deze rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.
    • Indien de cliënt in verzuim verkeert, is de therapeut gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten ( met inbegrip van buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de cliënt. De (buiten)gerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van 40,- euro, alles exclusief omzetbelasting.

Omdat er in de praktijk altijd meerdere cliënten tegelijk aanwezig zijn, zijn er door de praktijk huisregels opgesteld om ongelukken, incidenten en verwarring te voorkomen. Daarnaast zijn er voor de omgang met en het behandelen van cliënten ook een aantal richtlijnen opgesteld, volgens welke de praktijk werkt. Beiden met als doel om voor zowel de cliënten, bezoekers als de medewerkers een veilige en prettige omgeving te creëren en te houden.
• Cliënten dienen zich volgens de algemeen geldende (fatsoens-) normen en waarden te gedragen.
• De praktijk behoudt zich het recht voor om personen die aanstootgevend gedrag ventileren te verwijderen uit het pand.
• Daar de praktijk ook minder valide cliënten behandeld is het prijzenswaardig dat bij gebrek aan zitruimte deze personen met voorrang een zitplaats krijgen.
• Indien u een jas of andere eigendommen in de wachtruimte of de kleedkamers achterlaat let u dan op waardevolle spullen die hierin aanwezig zijn.
• De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen in het pand of buitenterrein (auto,fiets).
• Wilt u bij het parkeren van fiets of auto dit zodanig doen dat iedereen ongestoord zijn weg kan vervolgen.
• Als u tijdens het wachten lectuur leest of uw kinderen met het speelgoed spelen, wilt u dit dan terugleggen als u de wachtruimte verlaat.
• Ingeval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de daartoe bevoegde instantie (brandweer,politie) op te volgen.
• De werkwijze voor de behandeling van de cliënt wordt voorafgaand aan de behandeling uitgelegd. Hierbij zal worden aangegeven welke handelingen er verricht gaan worden. Als er bezwaren bestaan tegen de handelingen dient de cliënt dit onmiddellijk aan te geven.
• Indien er door b.v. geloofsovertuiging tegen bepaalde handelingen en of vormen van behandelingen bezwaar bestaat dient de cliënt dit bij de eerste afspraak kenbaar te maken zodat de behandelend therapeut kan oordelen of de cliënt behandeld kan worden.
• Als een cliënt er bezwaar tegen heeft om door een therapeut van de andere sekse behandeld te worden dient dit voor het eerste consult aangegeven te worden.
• De behandeling geschiedt over het algemeen in een afgescheiden ruimte waarin alleen de therapeut en de cliënt aanwezig zijn.
• Als er derden (bv stagiaire) bij de behandeling aanwezig zijn, zal vooraf toestemming aan de cliënt gevraagd worden.
• De therapeut, en eventuele begeleiders, dienen zich tegenover de cliënt respectvol te gedragen en informaliteit, die niet gewenst is, achterwege te laten.
• Als er situaties ontstaan die niet gewenst zijn, zal in overleg met de cliënt en therapeut een andere therapeut ingezet worden of de behandeling beëindigd worden.
• Besproken onderwerpen met de cliënt blijven vertrouwelijk en zullen niet met derden besproken worden.